ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(1) A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a C Koncept Reklámügynökség Bt. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan. A C Koncept Reklámügynökség Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.alvasaszabadegalatt.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése és a rendezvények lebonyolítása során a rendezvényekre regisztrálók és az azokon részt vevők személyes adatait kezeli.

(2) AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: C Koncept Reklámügynökség Bt.

Telefonszám: +36 30 9401600

Email cím: ckoncept@m14.hu

(3) A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük: név, e-mail cím, számlanév és cím

(4) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvény regisztráció során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja (név, e-mail cím, számlanév és cím) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a ckoncept@m14.hu e-mail címre küldött e-mailben. A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen részt venni.

4.2. A rendezvények utánkövetése e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő válaszadás önkéntes. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott rendezvény megvalósítására használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.5. A rendezvényre történő online regisztráció során Önnek lehetősége van arra, hogy önkéntes alapon értesítést kérjen Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában történik, az Ön által megadott elérhetőségen.

(5) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósításának lezárásáig tart, illetve amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön Önnek, hozzájárulása 4.5 pontban foglalt visszavonásáig.

(6) AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

(7) ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban. Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: ckoncept@m14.hu. Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a ckoncept@m14.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat. Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

(8) COOKIE TÁJÉKOZTATÁS

Honlapunkon az általános szabályoknak megfelelően használunk cookie-kat (sütikez). Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például itt: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/. A cookie beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera: https://www.opera.com/terms

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

(9) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

(10) NYEREMÉNYJÁTÉK

Az ALVÁS A SZABAD ÉG ALATT facebook és esemény oldalán meghirdetve, hozzászólás formájában várjuk játékosainktól azt, hogy a poszt alatt kommentben reagáljanak az alábbiakra: „te kivel szeretnéd átélni ezt a nem mindennapi élményt? írd meg kommentben + hívd meg 10 ismerősödet az eseményre”

Gépi sorsolással választjuk ki azt a két játékost, akik páros belépőt nyernek a 2021. június 17-én megrendezésre kerülő ALVÁS A SZABAD ÉG ALATT eseményre.

A játék kezdete: 2021. 06. 14.

A játék vége: 2021. 06. 17., 23:59

Sorsolás: 2021. 06. 18.

Nyertesek értesítése: 2021. 06. 18. 

Nyeremény átvétele: 2021. 07. 17., a rendezvény helyszínén (Monostorapáti, ALVÁS A SZABAD ÉG ALATT rendezvény helyszín)

A sorsolás véletlenszám generálással történik, elektronikus úton. A nyeremény készpénzre nem váltható, a szabályzat utólag egyoldalúan módosítható.

Részvételi feltételek: Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a játék menetét, valamint a játékszabályzatban leírtakat maradéktalanul betartja. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Szervező felelőssége: A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére küldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező kizárja a felelősségét a játékot hirdető bejegyzést érintő bármely hibáért.

Adatkezelés: A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A játékos bármikor elállhat a részvételtől, amit a promóciós bejegyzés alatti hozzászólása törlésével kezdeményezhet. Játékosok a nyereményjátékban való részvétellel elismerik, hogy teljeskörűen megismerték és feltétel nélkül elfogadták a játékszabályzatot. A nyerteseket külön értesítjük és tájékoztatjuk a nyereményt személyes átvételének részleteiről. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen azzal a céllal vesznek részt a játékban, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen eljáró többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost. A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook-felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.